Leppäkosken Sähkö on vahvasti pirkanmaalainen konserni, joka toimii energian tuottajana, jakelijana ja myyjänä tarjoten asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja. Konserni on laajentunut sähköyhtiöstä vastuulliseksi, alueelliseksi energia-alan moniosaajaksi tuotteinaan sähkö, kaukolämpö, maakaasu, höyry, paineilma, teollisuusvedet ja energiatoimialaan liittyvät palvelut. Edellisten lisäksi toimimme kumppanina useissa eri yhteisyrityksissä mm. suurteollisuuden sekä muiden energia-alan toimijoiden kanssa.

Menestyksen avaimet

Leppäkosken Sähkö -konserni luokiteltiin kertomusvuonna Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin arvostetussa menestyjäluokituksessa menestyjäyritykseksi. Yhtiö sijoittui sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon. Menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä, osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä.

Tunnustus osoittaa, että tähän saakka strategiset valintamme ovat olleet oikeansuuntaiset. Menestyjä 2015 -sertifikaatti on osoitus siitä, että visiotavoitteemme ”Olemme menestynein ja arvostettu energiayhtiö” on lähempänä.


Kilpailukykyistä ja hintavakaata kaukolämpöä

Leppäkosken Lämpö on sitoutunut kaukolämmön hinnoittelussa kilpailukykyiseen ja hintavakaaseen kaukolämpöön. Tavoitteena on lämmöntuotannon kotimaisuuden lisääminen ja tuontipolttoaineriippuvuuden vähentäminen. Kaukolämmön tuotannossa ankarasti verotetun maakaasun käytön vähentämisellä olemme onnistuneet parantamaan kaukolämmön kilpailukykyä. Asiakkaille vaivattomasta kaukolämmöstä on tullut entistä ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto ja tehdyt kilpailukykyä parantavat ratkaisut ovat johtaneet kaukolämpöalueillamme kaukolämmön kysynnän kasvuun.

Leppäkosken Lämpö Oy:n Ikaalisten uusi pellettilaitos vihittiin käyttöön 9.6.2015. Lämpökeskus on osa yhtiön kaukolämmön hinnanvakauttamistoimista Pirkanmaalla. Pellettilämpökeskuksen kokonaisinvestointi oli noin miljoona euroa. Uusi 3 MW:n lämpölaitos on toinen Ikaalisten kaukolämpöverkkoon kytketty kotimaista pellettiä hyödyntävä lämpökeskus. Ikaalisten kaukolämmöstä yli 90 % tuotetaan kotimaisilla biopolttoaineilla.

Tekemämme ratkaisut kotimaisiin ja ympäristöystävällisiin tuotantomuotoihin hyödyttävät alentuneiden hintojen lisäksi koko seutukuntaa, sillä mm. osakasyhtiöidemme Hämeenkyrön Voima Oy:n ja Nokianvirran Energia Oy:n polttoaineiden hankintaketjut sekä pelletin käyttö työllistävät satoja ihmisiä Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa.


Toimitusvarmaa sähköä

Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin yli kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut yhdelläkään asiakkaallamme. Kertomusvuoden aikana sähkönjakelun toimitusvarmuuteen panostettiin mm. maakaapeloimalla keski- ja pienjännitejohtoja yli sata kilometriä sekä rakentamalla Ylöjärven Kolmenkulman alueelle uusi 110/220 kV sähköasema.

Vaikka yhtiö investoi voimakkaasti jakeluverkkonsa toimitusvarmuuteen, ei sähkön siirtohintoja, eikä liittymismaksuja kertomusvuonna korotettu. Toimintamme tehostuminen avaa mahdollisuuksia tuloksen parantamiseen edellyttäen, että toiminta ja verkon rakentaminen ovat kustannustehokkaita. Jotta energiamarkkinalain vaatimukset voidaan saavuttaa, tullaan toimitusvarmuusinvestointeja tulevaisuudessa tekemään kymmenien miljoonien eurojen edestä.


Sähkönmyynti

Kertomusvuonna sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi noin 11 %. Kasvua oli eniten aikaisempien vuosien tavoin yritysmyynnissä. Kuluttaja-asiakkaiden kilpailutusaktiivisuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Leppäkoski vastasi asiakkaiden kysyntään julkistamalla uuden Tunti-sähkötuotteen, jossa sähkön hinta päivittyy tunneittain sähköpörssin hinnan perusteella. Yhä useammat asiakkaat ovat kiinnostuneita markkinaehtoisista tuotteista, erityisesti Markkina-sähkötuote kasvatti kertomusvuonna suuresti suosiotaan.

Kuluneena vuonna panostettiin myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Ylöjärven ensimmäinen sähköautojen latauspiste avattiin yhteistyössä Kauppakeskus Elon kanssa. Leppäkoski aloitti yhteistyön myös Ikaalisten Tesla-taksin sekä Ikaalisten kaupungin kanssa kotiateriakuljetuksiin hankitun sähköauton osalta.


Asiakaspalvelutoimintoja kehitettiin

Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja asiakaspalvelutoimintojen kehittämiseksi Leppäkosken Sähkö Oy yhtiöitti asiakaspalvelun yhdessä Vatajankosken Sähkö Oy:n kanssa. Palveluyhtiö S2B Energia Oy perustettiin vastaamaan energia-alan kiristyvän kilpailun, sääntelyn ja uusien toimintamallien tuomiin haasteisiin. S2B Energia Oy tuottaa mm. asiakaspalveluun ja tiedonhallintaan liittyviä palveluita omistajayhtiöilleen sekä muille infra-alan yrityksille.


Konserni säilytti hyvän tuloskuntonsa

Konsernin liikevaihto laski 5,2 % ollen 64,2 M€ (67,7 M€). Liikevoitto kasvoi 17 % ollen 5,6 M€ (4,8 M€). Tulos ennen satunnaiseriä oli 5,1 M€ (4,2 M€). Tilikauden tulokseksi muodostui 3,8 M€ (3,2 M€). Investointeja tehtiin 10,7 M€:n (8,3 M€) edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kasvoi 112,2 M€:oon (105,4 M€). Omavaraisuus pysyi vahvana nousten 56,5 %:iin (54,8 %). Omavaraisuuden laskennassa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan. Maksuvalmius oli 1,1 (0,9).

Poikkeuksellisen lämmin vuosi sekä kaukolämmön hinnan alennukset pienensivät Leppäkosken Lämpö Oy:n liikevaihtoa 6,1 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon lievästä laskusta huolimatta yhtiön kannattavuus parani edellisvuodesta. Liikevoitto kertomusvuonna oli 2,1 (1,4) M€.

Leppäkosken Energia Oy:n liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Liikevoitto parani, mutta tästä huolimatta se oli toisen vuoden peräkkäin negatiivinen -0,3 M€ (-0,8 M€). Sähkökaupan kilpailutilanne on kiristynyt ja erityisesti sähkön tuotanto on pääosin kannattamatonta.

Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoliiketoiminta ylsi edellisvuotta parempaan liikevoittoon 4,5 M€ (2,9 M€).


Tulevaisuuden näkymät

Konsernin tuloksen ennustetaan olevan myös vuonna 2016 vähintään vuoden 2015 tasolla. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuusinnovaatioiden uskotaan osaltaan luovan uutta kysyntää uusille palveluille ja toimintamalleille.

Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoliiketoiminta seuraa ja toteuttaa Energiaviraston vahvistamia tavoitteita ja menetelmiä. Tavoitteenamme on riittävän investointitason toteuttaminen, sähkönjakelun laadun kehittäminen ja verkkotoiminnan tehostaminen lain asettamien vaatimusten mukaisesti.

Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, sähkön mikrotuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan. Verkkoliiketoimintaan vaikuttaa myös lähitulevaisuudessa taseselvitysten siirtyminen NBS-mallin (Nordic Balance Settlement) mukaisiksi marraskuussa 2016. Tämä tulee nopeuttamaan raportointia pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Lisäksi lähitulevaisuudessa käyttöönotettavaksi suunniteltu keskitetty Datahub tulee vaikuttamaan verkkoyhtiöiden prosesseihin ja yhtenäistämään verkkoyhtiöiden toimintamalleja.

Leppäkosken Lämpö Oy:n lämmöntuotannossa panostetaan voimakkaasti kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Suunnitelmissa on energiantuotannon hintavakauden ja kilpailukyvyn turvaaminen. Yhtiön lähiajan tavoitteena on tuottaa toimialueellaan yli 90 % kaukolämmöstä biopolttoaineilla. Lämpötuotteiden ja - palvelujen kehittämistä jatketaan pilotoimalla uusia energiaratkaisukonsepteja ja sähköisiä palveluita kehitetään edelleen etämittausten kattavuuden lisääntyessä.

Leppäkosken Energia Oy näkee kilpailun säilyvän kireänä sähkökaupassa lähivuosina. Painopistealueina tulevat olemaan toiminnan ja prosessien tehokkuuden sekä asiakaskeskeisyyden kehittäminen.

FC Energia Oy:ssä ja FC Power Oy:ssä yhteistyötä kehitetään Kemira Chemicals Oy:n kanssa toteuttamalla kertomusvuonna uudistettua strategiaa.

Kiitän asiakkaitamme ja sidosryhmiämme luottamuksesta yhtiötämme kohtaan. Kiitos myös konsernin henkilöstölle ja hallinnolle hyvin tehdystä työstä.


 

Menetyjät-logo


Vihkiäiset 2015


Ikaalisten pellettilaitoksen vihkiäiset 9.6.2015.


Toimitusvarmuus


Vuosi 2015 oli sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin yli kymmeneen vuoteen


Tesla

Ikaalisten Tesla-taksiSähkötolpan avajaiset Elossa

Sähkötolpan avajaiset Kauppakeskus Elossa 7.2.2015


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot