Konsernisuhteet

Leppäkosken Sähkö -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi 100-prosenttisesti omistetut Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy ja DL Power Oy sekä lisäksi FC Energia Oy ja FC Power Oy, joista omistusosuus on 66 %. Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy on keskittynyt sähkömarkkinalain tarkoittamaan jakeluverkkotoimintaan verkkoalueellaan. Leppäkosken Energia Oy harjoittaa sähkön myyntiä ja tuotantoa. Kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista vastaa Leppäkosken Lämpö Oy ja höyryn tuotannosta FC Energia Oy ja FC Power Oy.

Tilinpäätös on laadittu noudattaen vuonna 1997 voimaan tulleen kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä ja konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Konsernin tulos osoittaa voittoa 3 788 147,83 euroa. Konsernin oma pääoma on noin 35,0 miljoonaa euroa.


Yhtiön tuloskehitys

Kertomusvuonna konsernin talous kehittyi suotuisasti konsernin säilyttäessä hyvän tuloskuntonsa. Omavaraisuusaste nousi 56,5 %:iin ja maksuvalmius kohosi hyvälle tasolle. Huolimatta konsernin kokonaisliikevaihdon lievästä laskusta kaikkien päätoimialojen: verkkoliiketoiminta, kaukolämpöliiketoiminta ja sähkönmyyntiliiketoiminta tulokset paranivat. FC Power Oy:n ja FC Energia Oy:n tulokset olivat tavoitteen mukaisia.

Emoyhtiön liikevaihto laski edellisvuodesta n. 11 % ollen nyt 33,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskun taustalla olivat järjestelyt Nokian alueen liiketoiminnoissa sekä normaalia lämpimämpi vuosi. Emoyhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi yli 30 % viime vuodesta ollen 3,4 M€. Merkittävimpinä tekijöinä tuloskehitykseen olivat mm. tehokkuustoimenpiteissä ja hankinnoissa onnistuminen.

Konsernin liikevaihto oli noin 64,2 miljoonaa euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen noin 5,2 %. Konsernin liikevaihdon lasku selittyy Nokian alueen liiketoimintajärjestelyillä, normaalia lämpimällä vuodella, kaukolämmön hinnanalennuksilla sekä sähkökaupan hintakilpailulla. Konsernin liikevoitto oli noin 5,6 miljoonaa euroa ja tulos 3,8 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden poistot olivat noin 7,2 miljoonaa euroa, josta arvonalentumiset ja alaskirjaukset olivat 0,75 M€. Alaskirjaukset ja arvonalentumiset syntyivät Etelä-Suomen Voima Oy:n C-, H-, ja M-osakkeiden alaskirjauksista. Konsernitaseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta noin 6,8 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä noin 112,2 miljoonaa euroa.


Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 4 773 453,91 euroa, josta tilikauden voitto on 487 056,72 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,40 euroa per osake ja arvo-osuus sekä K-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,36 euroa per osake ja arvo-osuus. Loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.


Tilinpäätöstiedot

 

Talous-tunnusluvut

Omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan.

Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot