Leppäkosken Sähkön sähkönjakeluverkossa siirrettiin sähköä yhteensä 371,1 GWh, mikä oli 2,2 % edellisvuotta enemmän. Budjetoidusta siirtomäärästä jäätiin 26 GWh, mikä johtui ennätyksellisen lämpimästä vuodesta.


Parannamme toimitusvarmuutta investoimalla sähköverkkoon

Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut yhdelläkään asiakkaallamme.

Paransimme sähkönjakelun toimitusvarmuutta investoimalla erityisesti sähköverkon maakaapelointiin. Uutta keskijännitekaapelia asensimme kertomusvuonna 47 km ja pienjännitemaakaapelia 72 km.

Jakelualueen ennustettu väestönkasvu erityisesti Ylöjärvellä tulee lisäämään vastuualueemme sähkönkäyttöä. Lisäkapasiteetin kattamiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi rakennettiin Ylöjärven Kolmenkulmaan uusi 110/20 kV sähkösema, joka otettiin käyttöön kertomusvuoden marraskuussa.

Ikaalisissa, Hämeenkyrössä ja Jämijärvellä saneerauksia tehtiin taajamien laitamilla jatkumona ydinkeskustan kaapeloinneille sekä saneerattiin haja-asutusalueen vikaherkkiä johto-osuuksia. Parkanossa ja Kihniössä jatkettiin taajamien kaapelointia sekä kaapeloitiin vikaherkkiä, metsissä kulkevia avojohtoja.


Työturvallisuutta parannetaan

Kertomusvuonna työtapaturmista aiheutuneita sairauspoissaoloja oli 64 tuntia. Tavoitteenamme on edelleen Nolla tapaturmaa. Turvallisuutta on parannettu koulutuksilla, riskienarvioinneilla, työmaiden turvallisuuskatselmuksilla, uusilla työmenetelmillä sekä hankkimalla laadukkaita työ- ja suojavälineitä.


Viranomaisvalvonta toimii

Energiavirasto vahvistaa vuosittain kohtuullisen sallitun tuoton sähkön siirtoliiketoiminnalle. Leppäkosken Sähkön alustava vuoden 2014 alituotto oli 162 000 euroa. Vuoden 2015 ja koko valvontajakson 2012-2015 arvioimme kuitenkin muodostuvan ylituottoiseksi.

Sähköverkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle hyväksyttävän kohtuullisen tuottoasteen määrittämisessä merkittävänä tekijänä on Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatiokorko. Obligaatiokoron voimakkaan laskun myötä verkkoliiketoiminnan sallittu tuotto aleni noin 35 % kolmannella valvontajaksolla (2012–2015) verrattuna edelliseen valvontajaksoon (2008–2011). Tämä luo kovat paineet verkostoinvestointien rahoittamiseen ja edellyttää toiminnan tehostamista sekä toimitusvarmuuden parantamista entisestään.

Yleisen kustannustason noususta huolimatta sähkön siirtohintoja ja liittymismaksuja ei kertomusvuonna korotettu.


Sähköasiakkaiden ja sähkön käytön jakauma kunnittain

Sähkö1


Sähköasiakkaiden ja sähkön käytön jakauma asiakasryhmittäin

Sähkö2


Tulevaisuuden näkymät

Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, sähkön mikrotuotantolaitosten hintojen aleneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan.

NBS-mallin (Nordic Balance Settlement) mukainen taseselvitys aloitetaan Suomen markkinatasealueella marraskuun 2016 alussa. NBS-mallin tavoitteena on yhteinen kantaverkkotason taseselvityspalvelu pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Verkonhaltijan vastuulla on laskea ja raportoida tasoituslaskentaenergiat omalta vastuualueeltaan.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä käynnistyi keväällä 2015 projekti, jonka tuloksena tiedonvaihto sähkön vähittäismarkkinoilla selkeytyy ja tehostuu. Vuonna 2019 sähkön kuluttajien, myyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden välillä liikkuvat tiedot tallentuvat datahubiin, josta ne ovat tasapuolisesti kaikkien markkinatoimijoiden saatavilla. Datahub tulee vaikuttamaan verkkoyhtiöiden prosesseihin ja yhtenäistämään verkkoyhtiöiden toimintamalleja.Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot