Leppäkosken Sähkö -konsernissa työskenteli vuoden 2015 lopussa yhteensä 74 henkilöä. Keskimääräinen työsuhteen kesto oli 14,9 vuotta.

Työturvallisuus ja työterveys

Terve ja hyvinvoiva henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara. Tärkeä osa työhyvinvointia on turvallinen työympäristö. Ennakoivaa tapaturmia ehkäisevää toimintaa kehitettiin ottamalla tammikuussa 2015 käyttöön sähköinen TOYME - ilmoitusmenettely. Vuoden aikana läheltä piti ilmoituksia tehtiin järjestelmän kautta 44 kpl ja turvallisuushavaintoja tehtiin 58 kpl.

Nolla tapaturmaa - tavoite ei kertomusvuonna toteutunut, sillä vuoden aikana sattui kaksi työtapaturmaa.

Tulemme edelleen tehostamaan työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Työsuojelutoimikunnan vahvistamat toiminnan keskeiset painopisteet vuodelle 2016 ovat:

  • Tavoitteena 0-tapaturmaa. Kiinnitetään huomioita ennakoiviin turvallisiin työtapoihin, suojavälineiden käyttöön oman henkilökunnan sekä alihankkijoiden osalta.
  • työturvallisuuskierrokset
  • työpaikkaselvitykset yhdessä työterveyden kanssa
  • työsuojeluorganisaation vastuiden korostuminen ja tiedonkulun parantaminen
  • sähköisen TOYME-ohjelman hyödyntäminen, läheltä piti - ja turvallisuushavaintojen kirjaamisen tärkeys, analysointi ja korjaavat toimet (Minimitavoite 2 kpl/henkilö ilmoituksia järjestelmän kautta).

 

Työterveyshuollon palveluntuottajana toimii Dextran työterveys, jolla on toimipisteitä Ikaalisissa, Hämeenkyrössä, Parkanossa, Ylöjärvellä ja Nokialla.

Konsernissa on käytössä ns. varhaisen tuen malli, jonka tavoitteena on auttaa työntekijöitä ja esimiehiä tunnistamaan riittävän varhain työkyvyn heikkeneminen, ottamaan asia rohkeasti puheeksi ja toimimaan suunnitelmallisesti tilanteen parantamiseksi.

Vuosille 2014–2015 tehtyyn työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan määriteltiin seuraavat kolme keskeisintä tavoitetta:

  1. Työssä jaksamisen tukeminen muutosprosesseissa, painottuen henkisen kuormittumisen ennaltaehkäisyyn
  2. Varhaisen tuen mallin hyödyntäminen, sairauspoissaolojen vähentäminen
  3. Tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisy

Sairauspoissaoloja oli yhteensä 3693,5 tuntia, mikä oli 1550,5 tuntia vähemmän kuin edellisvuonna.


Työhyvinvoinnin ylläpitoon ja aloitteellisuuteen kannustetaan

Henkilöstön kannustamiseksi omatoimiseen liikuntaan järjestettiin kertomusvuonna kuntoilukampanja kuntotestauksineen. Henkilöstö sai osallistua myös erilaisten liikuntalajien lajikokeiluihin.

Perinteistä talviliikuntapäivää vietettiin Jämillä 6.2.2015.


Aloitetoiminta uudistettiin

Aloitetoiminta on yrityksen toimintaa parantavien ehdotusten järjestelmällistä keräämistä ja arviointia sekä käyttökelpoisten ehdotusten palkitsemista ja toteuttamista. Tavoitteena on saada hyvät ideat käyttöön ja innostaa mahdollisimman moni mukaan työyhteisön kehittämiseen.

Aloitetoiminnalla pyritään turvallisuuden, työn mielekkyyden ja tuottavuuden kohottamiseen. Aloitetoiminta tarjoaa erinomaisen tavan päästä osallistumaan ja vaikuttamaan yhteistyössä yrityksen asioihin.

Aloitetoiminnan säännöt päivitettiin ja aloitetoimikunnan kokoonpano uudistettiin kertomusvuonna. Uusilla jäsenillä päivitetty aloitetoimikunta käynnisti toimintansa marraskuussa. Aloitteiden teon helpottamiseksi ja niiden käsittelyn nopeuttamiseksi kuluvan vuoden alussa otettiin käyttöön uusi sähköinen aloitetyökalu. Työkalun käyttökoulutus käynnistyi joulukuussa.


Strategiapäivän palautekyselystä hyvät tulokset

4.9.2015 järjestettiin koko henkilöstölle toiminta- ja strategiapäivä Jämillä. Päivän ohjelmassa käsiteltiin konsernin uudistettua strategiaa. Palautekyselyn tulokset olivat hyvät. Kyselyyn vastasi 57 henkilöä, joista 56 henkilöä tuntee mielestään oman liiketoimintansa strategian riittävän hyvin. Saman verran, eli lähes kaikki vastaajista ovat sitä mieltä, että asetetut tavoitteet ovat selvät. Myös lähes kaikki vastaajista pitivät toimintapäivää tarpeellisena.

Koulutuspäiviä konsernissa kertyi yhteensä 476 kpl. Keskimäärin koulutuspäiviä/henkilö oli kertomusvuonna 6,03.Henkilöstön-jakauma2015

Pikkujoulut


Henkilöstön pikkujouluissa nähtiin myös yhteistyökumppanimme BC Nokia

Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot